Program Committee

    Alexopoulos L.G                                             
    Aidinis  V.                     
    Bagos P.                     
    Bezerianos T.                 
    Chatziioannou A.                 
    Christodoulakis M.                  
    Chrysina E.D.                 
    Eliopoulos E.   
    Emiris I.    
    Glykos N. M                  
    Hamodrakas S.                 
    Iliopoulos I.                  
    Kalosakas G.                  
    Klapa M.                       
    Michalopoulos I.   
    Moschonas NK
    Ouzounis C.                 
    Patrinos G.                 
    Pavlopoulos G.                 
    Plagianakos V.                  
    Potamias G.                 
    Promponas V.                  
    Spyroulias G. A.                 
    Stamatakis A.                  
    Tsakalidis A.                      
    Tsiknakis E.                  
    Poirazi G   
    Poulas K                     
    Vorgias C